FAQ

Какво е времето, необходимо за закупуване на имот?

Обикновено за закупуването на имот са необходими около 3 седмици. Този срок зависи от множество фактори, част от които са извън контрола на клиента. След като вземете решение за закупуване на даден имот, се осъществява контакт с продавач или негов брокер. Условията на продажба могат да бъдат договорени в много кратки срокове. Подписва се предварителен договор, след което се заплаща депозит. След това, за период от максимум няколко дни, се осъществява трансфер на сумата и се правят последни проверки. Сделката се сключва пред нотариус в уговорен ден и час

Какви документи са необходими при покупко-продажба на имот?

За да се извърши продажба на имот Продавачът трябва да притежава следните документи:
1. Ако продавачът е физическо лице следва да представи документ за самоличност, ако продавачът е юридическо лице – документ удостоверяващ регистрацията му по установения от закона ред.
2. Документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота – нотариален акт или друг документ определен в закон.
3. Ако се продава жилищен имот, който е в процес на строителство, продавачът следва да представи необходимите строителни книжа и документи, удостоверяващи законността на строежа.
4. Данъчна оценка на имота.
5. Скица на имота.
6. Удостоверение за липса или наличие на тежести върху имота.
7. В случай, че продавачът се представлява от пълномощник е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно.

Мога ли да сключа сделка, без да присъствам на нея?

Да, ако сте заети и нямате възможност да пътувате за приключване на сделка, можете да дадете пълномощно на адвокат, или на нас, за да да ви представляваме в деня на приключването на сделката. Това е често използвана практика в днешно време, поради голямата динамичност и заетост на клиентите ни.

Какви данъци и такси трябва да заплащам?

През 2008г. бе приета единна ставка за подоходно облагане, възлизаща на 10%. Данък върху недвижимото имущество се заплаща от гражданите и фирмите. Данъчното облагане на активите във вид на недвижимо имущество е 0.15% от данъчната оценка на недвижимият имот. Оценката се определя в съответствие с приложение 2 на Закона за местните данъци и такси. Данъкът за здания и апартаменти се определя на основа на данъчната оценка на недвижимостта и е съще в размер на 0.15%. Ако тази недвижимост е основно жилище за семейството на собствениците, данъкът се заплаща наполовина. Данъкът се заплаща, независимо от това дали се използва даденият обект или не. Данъкът за недвижимост, дадена под наем, се заплаща от наемодателя. Данъкът за извозване на битови отпадъци (т.нар. „такса смет”) е следващият данък, който всеки собственик на недвижим обект заплаща, независимо дали е физическо или юридическо лице. В зависимост от мястото, града или населеното място, той се променя (установено от местното управление) и е в граници 0.1% до 0.3% от стойността на обекта и се заплаща едновременно с данъка за недвижимия имот.

Къде и кога се декларира новозакупен имот?

Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки новопридобит имот – сграда или част от сграда, се декларира в двумесечен срок от датата на нотариалния акт. Ако е закупен жилищен имот и сградата, в която същият се намира няма още Разрешение за ползване /АКТ 16/, декларирането се извършва в двумесечен срок от датата на издаването на това Разрешение. Декларацията по чл.14 от ЗМДТ се подава в съответното подразделение на Данъчната служба – по местонахождение на имота. Декларирането на имота може да се извърши от единия собственик с една декларация, или от всеки съсобственик, с отделни декларации. При подаване на декларацията се представят и ксерокопия на Нотариалния акт за собственост, Разрешението за ползване на сградата и други документи, удостоверяващи верността на вписаните данни в Декларацията. Декларирането може да се извърши и от упълномощено от собственика лице. Данъчната декларация се подава еднократно. Ако в последствие има извършена промяна на някое от обстоятелствата в нея се подава коригираща декларация

Може ли чужденец да закупи имот в Рeпублика България?

Съгласно българското законодателство чужди граждани могат да закупят свободно сгради или части от сгради, но не могат да придобиват собственост върху земя. Тази забрана налага необходимостта чуждите граждани да закупуват земя чрез регистрирани от тях търговски дружества. Чуждите граждани могат да регистрират съгласно българското законодателство търговски дружества, които могат да бъдат ЕООД, ООД, ЕАД, АД или друго. Най-често регистрираният вид търговско дружество от чужди граждани е ООД /Дружество с ограничена отговорност/.

Може ли закупеният имот да се отдава под наем и при какви условия?

При положение, че собственика или собствениците няма да ползват имота си и желаят да го отдават на трети лица сезонно или целогодишно под наем, то това е възможно и ще им носи добър доход през периода на отдаването му. Препоръчително е наемодателя и наемателя да сключат договор за наем, с описани точно данните на двете страни, вида на отдавания имот, срока на договора, наемната цена, начина и сроковете за плащане на наема, както и други клаузи защитаващи двете страни при евентуално неточно изпълнение на поетите задължения.

Трябва ли да регистрирам фирма в България, за да закупя имот?

Отговорът е " Не е задължително.. Чуждите граждани могат да закупят сгради, но не и земята под тях. Регистрация на фирма е необходима, тогава когато чуждестранният гражданин желае да закупи пълната собственост върху недвижимия имот.В този смисъл регистрирана от чужденец фирма в България може да закупи земя и сгради за стопанска дейност като юридическо лице. За чуждестранни граждани регистрация на дружества от типа на EООД или ООД са най-удачни според българското законодателство и са необходими за започване на бизнес или придобиване право за закупуване на земя от чужденци в България.

ВИЕ ТЪРСИТЕ ?

БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

НАЙ–ТЪРСЕНИТЕ ИМОТИ

ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ТЪРСЕНЕ ПО ЦЕНА

ТЪРСЕНЕ ПО ГРАДОВЕ

Имате въпроси или нужда от помощ?

Свържете се с нашите брокери, които ще Ви помогнат да намерите най-добрата оферта за Вас.

Сравняване на имоти

Donatex Logo

 

Сравни (0)